Kontakt:

Stavební servis CB s.r.o.
provozovna:
Kamarytova 2689
370 06 České Budějovice

+420 602 436 197
info@stavebniserviscb.cz
www.stavebniserviscb.cz


Zobrazit větší mapu

QR kód:
qr

Fakturační údaje:

IČ: 26093286
DIČ: CZ26093286

sídlo:
Žitná 8
Hracholusky
384 11 Netolice

 

Stavební dozor podle zákona č. 183/2006 Sb.

Jedná se o odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Stavebník je povinen si stavební dozor zajistit, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky Stavebního zákona.

Ty jsou stanoveny v § 2, odst.(2) písm. d). V něm je definován stavební dozor, neboť se jím rozumí "...odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí". Tento dozor musí být vykonáván "osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb"

Podle § 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

Někteří menší stavebníci stále ještě podceňují význam stavebního dozoru. Formálně nahlásí stavebnímu úřadu jako dozor někoho, kdo sice splňuje kvalifikační předpoklady, ale ve skutečnosti tuto funkci vůbec nevykonává, nebo s ní nemá dostatečné zkušenosti. Jeho povinnosti se pak snaží suplovat sám stavebník v naději, že tím ušetří náklady.

Opak bývá pravdou.

Samozřejmě, že si každý rozumný stavebník ve vlastním zájmu vybere zkušeného dodavatele stavby zvládajícího dobře profesi.

Jenže takový zkušený dodavatel má pochopitelně odborně “navrch” i při všech jednáních se stavebníkem. Argument, že se jedná o dodavatele slušného obstojí jen do okamžiku, kdy dojde k prvnímu problému a následnému konfliktu. Při dnešní konkurenci na trhu bojují všichni dodavatelé o “přežití” a nemohou si dovolit vůči stavebníkovi žádné ústupky. Jejich odborná převaha pak vede v lepším případě k dobrovolným a většinou odborně nepodloženým ústupkům stavebníka. Ať už se jedná o proplacení víceprací, nebo o ústupky z kvality odvedené práce bez odpovídající kompenzace ze strany dodavatele.

Když se stavebník odmítne podvolit, konflikt vygraduje. Ke slovu přijdou písemné smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a dodavatelem. Ty má každý zkušený dodavatel vymyšlené tak, že stavebník nemá ve sporu šanci uspět. A pak je většinou pozdě shánět odborníky na pomoc.

Jestliže má stavebník od začátku na své straně fundovaného, zkušeného, pracovitého a neúplatného odborníka, může se spolehnout, že počínaje písemnými smlouvami bude vůči dodavatelům minimálně rovnoceným partnerem. Už i jeho samotná existence zpravidla vybudí dodavatele k lepším výkonům. Vědí, že mají za zády někoho, kdo dobře zná všechny jejich “finty” a umí a chce jim v zájmu stavebníka čelit.

Další smutnou kapitolu tvoří skryté vady stavby vzniklé omylem, nebo dokonce i vědomě s cílem dodavatele ušetřit, kde se dá. Je určitě lepší, když stavební dozor chybu odhalí a napraví už při jejím vzniku, než většinou marně řešit po několika letech reklamace soudní cestou. Navíc dodavatel už ani nemusí existovat. A i v případě výhry ve sporu s existujícím dodavatelem je taková oprava třeba v obydleném domě často obtěžující pro jeho obyvatele.

Kromě toho se stavebník podceněním stavebního dozoru vystavuje riziku nemalých sankcí jak ze strany stavebního úřadu, tak i oblastního inspektorátu práce.  

Technický dozor stavebníka (investora)

Technický dozor stavebníka je podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů, u nichž je zhotovitelem stavební podnikatel a u svépomocných staveb. U ostatních staveb je technický dozor na zvážení stavebníka (investora).

Jedná se o kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle i vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Zabezpečení pracovníka pro výkon technického dozoru je povinností stavebníka (investora).  

Koordinátor BOZP na staveništi

Od 1.1.2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tím vzniká pro většinu zadavatelů staveb (investorů, stavebníků), povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.

Uvedený zákon v paragrafech 14 a 15 přesně vymezuje, pro jakou stavbu je stavebník povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a současně zajistit koordinátora BOZP na staveništi.

Už samo rozhodnutí, zda u konkrétní stavby povinnost vznikne, nebo nevznikne, nemusí být pro stavebníka jednoduchá.